Oleh itu, membentuk jati diri manusia yang berakhlak dalam Islam bermaksud orang yang menyempurnakan agama Islam itu sendiri. Ini kerana akhlak melambangkan keindahan Islam itu sendiri.

Perilaku akhlak dapat mengukur betapa kuat dan lemahnya iman seseorang. Iman yang kuat akan menunjukkan akhlak yang mulia manakala iman yang lemah akan melahirkan akhlak yang buruk dan keji. Secara tidak langsung hubung­an ini amat berkait rapat dan mempengaruhi corak kehidupan seha­rian yang mampu membina persepsi atau paradigma yang le­bih jelas tentang makna kehidupan yang sebenar.

Pertimbangan nilai ini selari dengan kehendak pendidikan yang adalah proses membentuk diri seseorang manusia untuk menjadi seorang yang berpekerti mulia dan berkualiti serta menghambakan diri kepada Allah. Matlamat pendidikan dalam Islam dikaitkan dengan konsep keperibadian secara total dan gagasan pengabdian total kepada Allah SWT.

Ini bermakna peribadi seseorang individu Muslim mempunyai perkaitan secara langsung dengan konsep tauhid kepada Allah SWT. Apabila ia bergerak seiring dan dipupuk dengan baik, maka ia akan melorongkan manusia kembali kepada jalan kebenaran dan mencari kebaikan. Apatah lagi neraca ilmu dan timbangan hati menjadikan akhlak sebagai dukungan dan ia menjadi penting kerana meletakkan manusia dalam fitrah.

Ini bermakna penerapan nilai akhlak bermula daripada tauhid untuk melahirkan insan yang soleh dan berakhlak mulia. Oleh itu, kekuatan akidah mestilah diutamakan dan ia adalah tunjang utama dalam proses membentuk akhlak Muslim yang berpaksikan tauhid kepada Allah SWT. Akhlak mempunyai hubungan dengan akidah melalui proses pendidikan malahan boleh diibaratkan akidah sebagai kekuatan dalaman dan akhlak sebagai kecantikan luaran.

Setiap individu Muslim mestilah memelihara keindahan akhlaknya kerana ia akan menggambarkan perangai atau tingkah laku individu sama ada baik ataupun buruk. Tambahan pula, setiap perilaku atau perbuatan kita akan dinilai oleh Allah SWT yang akan melorongkan kehidupan abadi kita di akhirat sama ada di syurga atau sebaliknya.

Perincian ini adalah antara sisi pandang penulis dalam menghubungkan antara pengukuhan akidah dan keindahan akhlak Muslim yang mulia berteraskan pendidikan dalam Islam.

Justeru, fokus perbincangan penulis di sini adalah bagaimana peranan guru, ibu bapa, pegawai agama, orang dewasa dalam membantu dan mendorong pelajar, remaja, anak-anak dan masyarakat Islam untuk memiliki akhlak yang mulia. Selari dengan matlamat persekolahan iaitu mencorak dan membentuk sumber manusia yang berpotensi menjana pembangunan negara.

Dalam konteks pendidikan, proses pembentukan akhlak dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan yang berterusan sehingga melahirkan insan yang mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Pendidikan adalah penting untuk membangunkan potensi manusia dan seterusnya menghasilkan mo­dal insan yang memenuhi ciri-ciri Islam dan meningkatkan peradaban ummah. Tanggungjawab semua pihak amat penting untuk membentuk akhlak Muslim dan ini memerlukan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman tentang konsep tauhid dalam pendidikan.

Pengajaran hendaklah berlaku secara berperingkat, bertahap dan pengulangan. Secara asasnya, pengajaran mesti disusun secara bertahap mengikut langkah demi langkah, dimulai dengan mengajar persoalan pokok diikuti dengan isi-isi kecil. Keterangannya harus diberikan secara umum dahulu kemudian diikuti secara terperinci.

Fokus pertama dalam memberikan pengetahuan kepada murid, guru hendaklah memahami dan memperhatikan kemampuan akal murid-murid. Tahap ini juga dinamakan tahap permulaan. Pada tahap ini ilmu diberikan secara sederhana. Murid diajarkan masalah-masalah yang dianggap utama bagi tiap-tiap bab manakala pada tahap kedua, setelah masalah-masalah yang umum dari pengetahuan tadi dibentangkan kepada murid, sete­rusnya guru membahaskan secara lebih dalam dan terperinci.

Pelajaran lebih ditingkatkan daripada tahap pertama. Huraian diperluas dan diperincikan sedang perbezaan pendapat mulai disentuh. Pada langkah terakhir, guru menyam­paikan pengetahuan kepada murid secara lebih terperinci dan menyeluruh dalam usaha membahas semua persoalan agar murid memperoleh kefahaman yang sempurna. Pada akhirnya murid menamatkan ilmu tersebut dengan mempelajari perkara asas hingga kepada perkara yang terperinci.

Tegasnya, guru hendaklah membantu murid mengulangi ilmu tersebut dan dengan memberi ulasan dan penjelasan secara menyeluruh. Pada peringkat ini, guru sudah boleh membahaskan ilmu secara terbuka kepada murid dan membuat perbincangan secara berasas.

Apa sahaja permasalahan yang ditimbulkan pada peringkat awal pengajaran bolehlah diperjelaskan pada peringkat ini manakala pada peringkat menyeluruh pula, guru dikehendaki untuk mengulangi isi pelajaran sebanyak tiga kali. Melalui proses pengulangan ini, dari permulaan pelajaran sehinggalah keseluruhannya, maka murid akan dapat memahami ilmu tersebut secara keseluruhan dan dalam masa yang sama dapat mendidik murid secara tidak langsung untuk menghayati ajaran Islam.

Pendidikan berdasarkan kepada kaedah al-Quran, adalah saranan dari Allah SWT sendiri yang menekankan tentang pentingnya pendi­dikan di mana segala potensi sedia ada dalam diri murid dapat dikembangkan dan dibangunkan dengan maksimum secara sedikit demi sedikit (tadarruj).

Pendekatan dan kaedah Qur’ani menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah pengajaran yang menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik secara bertahap-tahap (tadrij), beransur-ansur atau sedikit demi di samping itu mengambil kira tahap kemampuan murid.

Hasil pendidikan dan pengajar­an yang berkesan akan melahirkan generasi pelajar yang dapat mening­katkan pemahaman, pembahasan, kemampuan berdiskusi, pengamal­an dan penghayatan. Kecintaan kepada ilmu dapat dipupuk untuk dihayati dalam kalangan pelajar hasil usaha pendidikan yang dapat memecahkan masalah kebuntuan ilmu sebagai persediaan menjadi hamba Allah yang soleh dan muslih