Pusat Pembangunan Pondok Berhad

Pondok Studies Development Centre

Archive for September 2011

Darjah dan kedudukan ahli syurga berdasarkan amalan

Posted by epondok di September 30, 2011

RASULULLAH SAW menjelaskan bahawa syurga memiliki banyak darjat. Di sana juga ada perbezaan darjat antara hamba Allah yang bergantung pada amal mereka dan Allah yang mendatangkan amal itu.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menegakkan solat, berpuasa pada bulan Ramadan, berjuang di jalan Allah atau tinggal di tanah kelahirannya, menjadi hak Allah untuk memasukkan orang itu ke dalam syurga.

Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah tidak seharusnya kita memberi khabar gembira kepada manusia? Rasulullah menjawab: Sesungguhnya di syurga ada seratus tingkat yang disediakan Allah untuk orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan jarak di antara dua tingkat adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kamu ingin memohon kepada Allah, mohonlah syurga Firdaus kerana syurga Firdaus berada di tengah syurga dan syurga tertinggi.

Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Anas bin Malik bahawa Ummu Haritsah datang menghadap Rasulullah SAW sedangkan Haritsah termasuk mujahid yang gugur dalam Perang Badar kerana terkena anak panah.

Lalu Ummu Haritsah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berbuat untuk Haritsah dari hati saya. Jika sekarang ia di syurga, saya tidak akan menangis untuknya. Namun, jika ternyata tidak, engkau akan melihat apa yang akan saya lakukan.

Rasulullah menjawab: Apakah syurga hanya satu? Syurga itu banyak sekali, sedangkan syurga tertinggi adalah syurga Firdaus.

Rasulullah SAW menjelaskan bahawa ahli syurga itu memiliki peringkat, berdasarkan posisi mereka saat berada di syurga.

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ahli syurga itu saling melihat antara bilik dari atasnya, seperti mana saling memandangnya bintang yang beredar dan yang tetap di ufuk timur atau barat kerana di antara mereka saling memiliki kelebihan.

Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah di sana ada posisi yang khusus bagi para nabi, yang orang lain tidak akan boleh sampai ke sana? Rasulullah menjawab: Tidak demikian, demi Zat yang diriku berada di dalam kekuasaan-Nya. Nabi akan berada satu posisi bersama orang yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan rasul itu. (Sahih Bukhari)

Dalam kitab Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah, serta Sahih Ibnu Hibban, disebutkan hadis dari Abu Said, Baginda SAW bersabda: Sesungguhnya ahli syurga yang berada pada tingkat tertinggi dapat melihat orang yang berada pada tingkat di bawahnya, seperti mana melihatnya bintang yang tertinggi di langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk golongan yang menikmatinya. (Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Kesabaran adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan jiwa dan tetap konsisten berdiri tegak di depan Allah dengan hati penuh pengabdian. Ini adalah ciri orang yang dekat dengan Allah.

Firman Allah yang bermaksud: Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami, melainkan orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, mereka itulah yang memperbaiki balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat yang tinggi (dalam syurga).

Sesungguhnya ramai orang yang memiliki darjat tinggi di syurga Allah antaranya syuhada, pengasuh anak yatim, orang yang mengurus janda dan orang miskin, orang yang hafaz al-Quran dan mengamalkannya.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Pengagihan zakat yang adil mampu selesai masalah umat

Posted by epondok di September 30, 2011

Oleh Mohd Fadly Samsudin

BANTU....asnaf fakir dan miskin perlu sentiasa mendapat pembelaan bagi meneruskan kehidupan mereka.
BANTU….asnaf fakir dan miskin perlu sentiasa mendapat pembelaan bagi meneruskan kehidupan mereka 

BERZAKAT membawa berkat serta dapat menyucikan harta dan jiwa. Itulah antara tujuan syariat zakat kepada umat Islam selain mengimba ngi jurang golongan kaya dan miskin.

Berzakat wajib bagi setiap Muslim apabila cukup syaratnya.Muslim yang memiliki harta kekayaan perlu menyedari rezeki dianugerahkan Allah sebahagiannya milik orang lain yang perlu dizakatkan.

 

Firman Allah yang bermaksud: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka dengan berzakat itu kamu membersih kan dan menyucikan mereka dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Surah at-Taubah ayat 103).

Apabila seorang Muslim mengeluarkan zakat bermakna harta yang bercampur dengan perkara syubhah dan haram dapat dibersihkan.

 

Hikmah berzakat memberi kesan baik kepada penerima yang berasa mereka tidak diabaikan. Melalui zakat yang dikumpulkan, ia disalurkan bagi membela nasib golongan asnaf.

 

Kedudukan zakat amat istimewa dalam rukun Islam. Ia tanggungjawab ummah bagi menguatkan sosio ekonomi umat.

Malaysia cukup bertuah kerana kesedaran berzakat cukup tinggi malah kutipan di pusat pungutan zakat negeri semakin meningkat setiap tahun.

Lapan asnaf iaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil, boleh dikategorikan penerima zakat produktif dan tidak produktif.

Penerima agihan zakat yang mampu berusaha dikategorikan sebagai produktif manakala mereka yang tidak berupaya disebabkan masalah kesihatan, kecacatan atau usia lanjut dikategorikan sebagai golongan tidak produktif.

Bantuan diberikan kepada mereka bergantung kepada keperluan berdasarkan siasatan yang dilakukan agensi zakat terhadap keperluan asnaf dari masa ke semasa.

Terdapat pelbagai jenis bantuan diberikan pusat zakat di Malaysia antaranya bantuan makanan dan sara hidup, perubatan, pendidikan, keusahawanan, keagamaan serta kecemasan.

Allah berfirman: (Mengapa pemberian Kami itu mereka ingkarkan?) Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan (perkara-perkara kerohanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar) rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad, seolah-olah Kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja? Mereka tidak ingkarkan): Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini, (setengahnya Kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita); dan Kami telah menjadikan darjat sete ngah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain; (semuanya itu) supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari (bantuan) setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu (yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat) adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan. (Surah Az-Zukhruf ayat 32).

Bagaimanapun, keperluan asas setiap individu pasti terjamin dalam sebuah kerajaan Islam. Zakat bagi mengatasi ketidakseimbangan pendapatan serta mengelakkan berlaku penumpuan harta di kalangan golongan tertentu dalam masyarakat.

Firman Allah: “Apa yang Allah kurniakan kepada Rasul-Nya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan).

(Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa Rasul ullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang-Nya kamu melakukannya maka patuhilah larangan-Nya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah;

sesungguhnya Allah amat berat azab seksa-Nya (bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya). (Surah Al-Hasyr ayat 7).

Islam menganggap kemiskinan sebagai masalah serius kerana ia punca pelbagai jenayah, perasaan benci-membenci serta permusuhan antara golongan kaya dan miskin sehingga berlaku konflik dalam masyarakat.

Rasulullah memberi perhatian berat terhadap isu kemiskinan di mana baginda menjelaskan kepada sahabat zakat perlu dibelanjakan membantu golongan miskin.

Di negara ini, walaupun kesedaran membayar zakat semakin meningkat, tahap agihan zakat masih mengecewakan sehing ga ada golongan yang sepatutnya menerima zakat gagal mendapat manfaat.

Ke mana wang zakat yang dikutip setiap tahun itu diagih kan, adakah semata-mata untuk membina bangunan yang hebat, membeli kenderaan atau membayar gaji yang mahal?

Jika dicongak secara kasar, zakat yang dikutip boleh mencecah berbilion ringgit dan dengan wang sebanyak itu, ia boleh mengurangkan jurang kemiskinan umat Islam di negara ini.

Sepatutnya, sistem agihan zakat dikaji semula, mungkin kaedah digunakan kini tidak sistematik atau ketinggalan zaman.

Satu lagi, kutipan zakat jangan hanya dibelanjakan untuk membesarkan bangunan, membeli kenderaan atau kemudahan prasana semata-mata kerana dalam syarat asnaf zakat, ia turut meliputi anak yatim dan ibu tunggal yang miskin.

Dana zakat sepatutnya diperuntukkan membiayai projek pembangunan jangka masa panjang yang akan mendatang kan faedah kepada golongan fakir dan miskin.

Bagi merealisasikan potensi agihan zakat dalam meningkatkan ekonomi ummah perlu kepada kerjasama dan tindakan bersepadu dari pusat zakat, penerima zakat dan kerajaan.

Pusat zakat perlu berusaha meningkatkan kepercayaan serta keyakinan pembayar

zakat melalui pelbagai mekanisma agihan yang jelas.

Golongan penerima zakat perlu bijak menguruskan dana zakat dan bertekad memperbaiki kehidupan mereka sehingga mampu keluar dari asnaf zakat dan menjadi golongan pembayar zakat.

Perunding motivasi dan mantan Ketua Syariah dan Penerangan Khas Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZWP), Ahmad Shukri Yusof, berkata di negara ini pengagihan zakat adalah berdasarkan kepada keperluan semasa sesuatu golongan asnaf.

“Bagaimanapun, keutamaan perlu diberikan kepada golongan asnaf fakir dan miskin bagi membantu mereka meneruskan kehidupan.

“Institusi zakat atau Baitulmal perlu memberi perhatian serius dalam menangani proses agihan zakat ini supaya tidak berlaku kritikan atau perasaan kurang puas hati di kalangan masyarakat,” katanya.

Ahmad Shukri berkata jumlah kutipan zakat memberangsang kan dari pusat-pusat zakat setiap tahun membuktikan mereka melaksanakan kutipan dengan baik.

“Setiap agihan kepada golongan asnaf perlu diperincikan jumlahnya seperti berapa bahagian diberikan kepada golongan asnaf seperti fakir miskin, fisabilillah, amil atau muallaf.

“Institusi zakat perlu memudahkan proses agihan dan jangan terikat dengan kerenah birokrasi supaya golongan fakir dan miskin selesa dan tidak malu mendapatkan bahagian mereka.

“Lakukan kaji selidik dan kerap turun padang bagi meninjau keperluan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pedalaman.

“Siar dan hebahkan melalui media atau laman web rasmi berkenaan kemudahan yang

disediakan bagi urusan membayar zakat dan cara permohonan untuk mendapatkan bantuan zakat dengan lebih mudah,” katanya.

Beliau berkata, apabila menunaikan kewajipan berzakat secara tidak langsung kita membebaskan diri daripada perasaan kikir, kedekut dan sombong.

“Harta kekayaan adalah amanah Allah. Allah akan menambahkan nikmat-Nya dengan bertambah rezeki dunia atau pahala sehingga melayakkan mereka mencapai keredaan Allah dengan menerima ganjaran nikmat syurga di akhirat kelak.

“Berzakat adalah proses menyucikan hati dan harta seorang Muslim,” katanya.

Menurutnya, petugas di pusat zakat perlu prihatin dan komited dalam melaksanakan tugasan mereka.

“Tanamkan dalam diri nilai spiritual serta menjaga integriti dalam melaksanakan tugas.

“Anggap kerja yang mereka laksanakan itu sebagai amal jariah bagi membantu golongan kurang bernasib baik kehidupan yang lebih sempurna,” katanya.

Beliau berkata, bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan bantuan zakat perlu diberikan secara berterusan terutamanya memastikan anak mereka tidak tercicir dalam bidang pendidikan.

“Anak mereka perlu mendapat bantuan pendidikan sempurna supaya satu hari kelak mereka dapat mengeluarkan keluarganya daripada kesempitan.

“Ini juga sebahagian usaha untuk melihat kemiskinan itu tidak terus diwarisi,” katanya.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Pendakwah berhemah tahu cara beri teguran

Posted by epondok di September 30, 2011

Oleh Amran Zakaria

ILMUWAN hadis dan tafsir dari Cordoba, Sepanyol, Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, berkata menjadi tanggungjawab pendakwah memberikan nasihat kepada saudaranya dengan cara penuh bijaksana, lemah lembut dan menggunakan strategi.

Oleh itu, pendakwah perlu menjauhi sifat kasar dan keras ketika menegur serta memberi nasihat supaya orang yang ditegur tidak merasa malu atau melarikan diri sehingga menggagalkan matlamat dakwah. Komunikasi lisan yang berhemat ini turut dikenali sebagai kesantunan berbahasa.

Kesantunan dalam berbahasa akan memperlihatkan kesopanan terhadap orang yang bercakap dan dianggap sebagai seorang berbudi bahasa. Kaedah psikologi dakwah adalah metodologi terbaik dalam usaha mendekati, memahami, menyampaikan dan mengendalikan tingkah laku manusia.

Pendekatan ini mampu memberi kesan kepada masyarakat. Kita tidak mahu pendakwah mudah menerima label sebagai penghukum daripada berperanan mendidik masyarakat yang dahagakan ilmu agama.

Kita perlu memahami kehendak dan naluri masyarakat sebelum menjalankan tanggungjawab dakwah. Psikologi merujuk kepada ilmu berkaitan tingkah laku manusia yang mencerminkan pancaran sebenar gejala jiwanya.

Sememangnya ada kalangan individu dan masyarakat kita yang langsung tidak sensitif perkara berkenaan. Psikologi dakwah satu kaedah yang mudah dipupuk dan amat menarik untuk dipelajari. Komunikasi lisan pendakwah membabitkan soal hati dan perasaan membabitkan kedua-dua belah pihak.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Berbicaralah kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka masing-masing.” (Hadis riwayat Muslim)

Maksud tersirat ialah budaya menegur amalan baik dan praktikal tetapi mesti dilakukan secara lembut, penuh kebijaksanaan dan bijak membaca suasana persekitaran dengan mengambil kira keadaan serta kedudukan masyarakat itu sendiri.

Setiap individu mempunyai perbezaan cara berfikir, mengeluarkan pendapat dan memberi pandangan dalam menangani pelbagai isu. Perbezaan ini akan mencambahkan ilmu yang membantu menghadapi cabaran kehidupan.

Ada tiga perkara asas yang menjadi garis panduan dalam memberi teguran kepada seseorang. Tujuannya untuk mempertahankan ukhuwah supaya tidak menjadi musuh.

Pertama, teguran tidak menghina dan menjatuhkan maruahnya, keduanya mencari masa dan ruang bersesuaian serta ketiga, memahami kedudukan orang ditegur dalam konteks kelapangan, keselesaan serta bebas tekanan emosi.

Apa yang kita perkatakan pasti akan dinilai oleh manusia dan dihitung oleh Allah. Perbuatan menegur orang yang melakukan kesalahan mampu mengundang ucapan penghargaan atau menjurus ke arah permusuhan.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.” (Surah An-Nahl, ayat 125)

Namun, sejak kebelakangan ini semakin banyak pihak yang tidak boleh ditegur biarpun apa yang dinyatakan itu mempunyai kebenarannya.

Baginda Rasul didatangi seorang lelaki yang meminta izin untuk melakukan zina.

Rasulullah dengan berhikmah bertanya lelaki itu: “Adakah engkau suka lelaki lain berzina dengan ibumu atau kakakmu atau adik perempuanmu? Jawab lelaki itu: Aku tidak menyukainya ya Rasulullah. Lalu baginda berkata dengan lembut: Begitu juga dengan orang lain, mereka juga tidak suka jika engkau berzina dengan mana-mana wanita dalam kalangan kerabat mereka.”

Itulah pendekatan ditunjukkan Rasulullah SAW untuk dicontohi. Persoalannya, mengapa kita ketepikan cara yang ditunjukkan Baginda. Pendekatan itu bukan terhad kepada orang Islam, juga bukan Islam.

Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berkata lembut kepada Firaun seperti firman-Nya yang bermaksud: “Berbicaralah kalian berdua kepadanya (Firaun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.” (Surah Thaha, ayat 44)

Jika dengan Firaun pun Allah perintahkan nabi bercakap lemah lembut, apatah lagi kita sesama Islam. Islam tidak suka kita bercakap atau berhujah semata-mata mengikut perasaan terpendam.

Jika memaksa orang lain berhenti melakukan kejahatan nescaya lebih banyak kejahatan dilakukannya. Sebaliknya ajaklah orang itu memulakan kerja kebaikan walaupun sedikit kerana yang sedikit akan menjadi kebiasaan yang membunuh sifat buruknya.

Posted in Artikel Pilihan | Leave a Comment »

Ideologi moden perosak akidah

Posted by epondok di September 29, 2011

Ibu bapa berperanan didik anak menghayati Islam

AJARAN Islam membawa sinar melenyapkan penyelewengan fahaman bangsa Arab di zaman jahiliah. Namun, jika diperhatikan masa ini sinar Islam seakan tenggelam apabila akidah umat Islam lemah.

Ramai dalam kalangan umat Islam yang mengaku sebagai orang Islam, namun realiti kehidupan mereka langsung tidak mencerminkan keperibadian seorang Islam.

Benarlah seperti digambarkan Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat mengenai keadaan umat Islam pada akhir zaman seperti makanan dikerumuni pelahap.

Sahabat bertanya: “Bagaimanakah keadaan umat Islam pada waktu itu? Baginda menjawab: Umat Islam ramai tetapi ibarat buih yang berada di lautan. Rapuhnya akidah mereka terhadap Allah SWT.”

Persoalan besar timbul kenapa ini berlaku kepada umat Islam? Berdasarkan pemerhatian, antara penyebabnya ialah sifat umat Islam sendiri yang terlalu cintakan dunia, takutkan kematian serta kelemahan iman mereka dan kemiskinan kehidupan.

Kesan kemiskinan ini boleh membawa kualiti hidup yang lemah, mudah terjebak dalam kegiatan sosial dan membawa kekufuran. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Hampir saja kemiskinan itu membawa kepada kekufuran.” (Hadis riwayat Abu Naim)

Asas akidah ialah beriman kepada Allah SWT iaitu kepercayaan kepada keesaan-Nya dan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Islam amat mengambil berat dan menyeru kepada mentauhidkan Allah SWT secara ilmu dan amal serta menjelaskan perkara membawa kepada syirik sama ada secara i’tiqad atau tingkah laku.

Islam agama diiktiraf di sisi Allah SWT, menjamin umat Islam kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. Dan orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih kecuali setelah sampai kepada mereka pengetahuan kerana hasad dengki di kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisab-Nya.” (Surah Ali-Imran, ayat 19)

Firman-Nya lagi yang bermaksud: “Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari Akhirat kelak dari orang yang rugi.” (Surah Ali-Imran, ayat 85)

Dalam kemajuan dan globalisasi, umat Islam terdedah cabaran yang menguji kekuatan akidah. Pelbagai fahaman, ideologi moden seperti kapitalisme, materialisme, humanisme dan unsur negatif mempengaruhi umat Islam dengan mudah.

Kita juga dikejutkan dengan fahaman liberalisme, pluralisme serta komunisme yang diperkatakan semula hari ini. Kita juga digemparkan dengan isu murtad dan cubaan memurtadkan umat Islam. Kita dihimpit budaya songsang black metal, punk, gejala gay, seks bebas serta sukan judi.

Kepincangan hidup berkeluarga juga menyelubungi umat Islam, ada anak yang sanggup menghina kibu bapa bahkan lebih malang lagi menderhaka kepada mereka.

Gejala ini disebabkan lemah keimanan anggota keluarga terutama ibu bapa sebagai ketua keluarga sedangkan ibu bapalah yang paling utama mendidik anak menghayati ajaran dan akidah Islam.

Kelemahan akidah turut mendedahkan mereka kepada amalan khurafat seperti bertenung nasib, sihir dan ilmu guna-guna. Semua gejala keruntuhan akidah sebenarnya menjatuhkan kemuliaan dan darjat manusia. Akibat lebih buruk ialah azab seksa yang pedih di akhirat menanti golongan ingkar.

Sebagai umat Islam kita perlu sedar dan bangkit mempertahankan akidah Islam kerana ia adalah asas kekuatan menghadapi musuh yang mahu menghancurkan Islam dan umatnya. Umat Islam memerlukan penghayatan Islam secara menyeluruh melalui pelaksanaan ibadat umum dan khusus.

Di samping itu, umat Islam perlu membina kekuatan dari sudut ilmu dan teknologi supaya maklumat yang diperoleh adalah benar dan tepat. Ibu bapa hendaklah berperanan mendidik anak ajaran Islam yang sebenar supaya menjadi generasi yang diredai oleh Allah SWT dan menjauhi seksa neraka.

Firman Allah yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu; Penjaganya malaikat yang keras kasar; tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.” (Surah al-Tahrim, ayat 6)

Posted in Artikel Pilihan | 2 Comments »

Umat Islam tidak boleh putus asa mohon rahmat Allah

Posted by epondok di September 29, 2011

Oleh Ahmad Sabki Mohd Tahir

SYEIKH Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, seorang ulama dan pendakwah tersohor dari Mesir menulis dalam bukunya: “Allah SWT menyebut mengenai hikmah di sebalik Dia menciptakan makhluk-Nya. Diberitahu-Nya bahawa hidup ini adalah tempat untuk ujian kepada kita supaya kita membuktikan yang kita melakukan ketaatan, ibadat dan beriltizam dengan peraturan Allah sebaik-baiknya.”

Tidak dinafikan kita dihidupkan atas dunia ini untuk diuji Allah. Pelbagai ujian akan kita hadapi sepanjang hayat dalam bentuk nikmat, penderitaan seperti bencana, kemalangan, kematian atau musibah lain yang menyayat hati.

Umat Islam harus menerima semua ujian dengan hati terbuka, tabah dan sabar. Semuanya adalah qada dan qadar Allah. Lebih daripada itu, kita tidak boleh mengeluh dan yang penting jangan berputus asa daripada rahmat Allah yang amat luas.

Imam al-Ghazali berkata, jika kita menyatakan beriman, bererti yakin adanya Allah SWT serta sifat-Nya, maka kita yakin Allah Maha Pemberi Rahmat. Oleh sebab itu, dalam berikhtiar hendaklah kita sandarkan harapan baik kepada-Nya dengan sepenuh hati.

Katanya, di samping berikhtiar hendaklah berdoa sebagai tanda mempunyai harapan baik kepada Allah SWT. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah bererti tidak percaya kepada kemurahan-Nya.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Tidak ada yang putus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat.” (Surah Al-Hijr, ayat 56)

Allah SWT tidak pernah memberhentikan rahmat untuk dikurniakan kepada hamba-Nya. Allah SWT mengurniakan kepada sesiapa saja yang mengharapkan rahmat-Nya.

Diriwayatkan oleh Abul-Laits dengan sanadnya dari Al-Hasan, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah mempunyai seratus rahmat, diturunkan ke bumi hanya satu rahmat untuk penduduk dunia, maka mencukupi hingga habis ajal mereka, dan Allah akan mencabut rahmat yang satu pada hari kiamat untuk digenapkan pada yang sembilan puluh sembilan, dan diberikan-Nya kepada para wali dan ahli yang taat kepada-Nya.”

Kita diingatkan bahawa amal yang dikerjakan selama hidup di dunia ini belum tentu dapat membantu untuk masuk syurga. Kita akan masuk syurga kerana rahmat Allah SWT.

Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak seorang pun di antara kalian yang akan dibebaskan oleh amalnya. Sahabat bertanya: Tidak juga anda Rasulullah? Jawab Rasulullah: Tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat-Nya kepadaku.” (Hadis riwayat Muslim)

Allah SWT tidak membeza-bezakan hamba-Nya untuk mendapatkan rahmat-Nya. Baik orang beriman atau berdosa, Allah SWT tetap akan memberi rahmat-Nya, kecuali syaitan dan orang kafir. Syaitan dan orang kafir tidak akan mendapat rahmat Allah sampai bila-bila.

Mereka yang tidak membuat amal soleh tidak akan mendapat rahmat Allah seperti dinyatakan dalam firman-Nya yang bermaksud: “Maka siapa yang mengharap mendapat rahmat dan bertemu dengan Tuhan-Nya, maka hendaklah beramal soleh.” (Surah Al-Kahfi, ayat 110).

Antara rahmat Allah pada hamba-Nya ialah dikurniakan syafaat dan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah syafaat yang terbesar. Para rasul, nabi dan orang soleh lain hanya boleh memberi syafaat yang kecil saja.

Orang beriman seharusnya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah SWT kerana Allah akan makbulkan hajat mereka yang tidak berputus asa memohon kepada-Nya. Selama kita mahu memohon kepada-Nya dengan keyakinan dan harapan kuat, Dia akan memakbulkan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang yang beriman.” (Surah al-Anbiya, ayat 88).

 

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

5 Khasiat Bunga Cengkih

Posted by epondok di September 29, 2011

Antara amalan yang diamalkan oleh Tuan Guru Hj Hashim, Mudir Pondok Pasir Tumboh daripada umur 17 tahun lagi hingga sekarang yang hampir mencecah umur 90 tahun ialah makan bunga cengkih.

Antara kelebihan makan bunga cengkih ialah :

1. Paru-paru dapat berfungsi dengan baik yang membolehkan suara sentiasa lantang

2. Jantung berdegup dengan baik yang menjamin kesihatan

3. Mata dapat melihat dengan baik walau pun telah berusia

4. Gigi dapat tahan daripada gangguan ulat sehingga tahan lama

5. Otak sentiasa berkembang yang menguatkan ingatan berbanding suka minum ais atau pulut yang membawa kepada tertutupnya otak yang melemahkan ingatan

Cara makan

Sebaiknya 10 kuntum bunga cengkih sehari

Buat macam coklat dengan digigit dan dihisap airnya

Posted in Amalan Pilihan | 5 Comments »

Ubat Penawar Penyakit Lupa

Posted by epondok di September 28, 2011

Antara penyebabnya adalah: -

- Makan kepala ikan
- Organ dalaman binatang seperti hati. Limpa, jantung, perut dan yang
seumpamanya melainkan atas nasihat doktor untuk keperluan kesihatan.
- Makan Makanan yang tercemar oleh semut kerana semut dipercayai
mengandungi sejenis kimia yang menyebabkan daya ingatan menjadi lemah.
- Jangan makan berlebihan (makan semasa lapar berhenti sebelum kenyang).
- Jangan minum air antara suapan makan. Maksudnya, jangan minum sebelum anda  selesai makan.

Selain daripada itu, elakkan sukan yang boleh menyebabkan gegaran yang kuat kepada kepala seperti tinju, gusti dan sebagainya. Pergaduhan / berkelahi
sesama sendiri dengan memukul kepala juga boleh menyebabkan penyakit lupa.
Gegaran di kepala yang kuat dan terlalu kerap akan mengakibatkan kadar sejenis bahan kimia yang dipanggil ‘dopamin’akan berkurangan di dalam sel-sel otak. Lalu mengakibatkan daya ingatan yang lemah dan otot-otot yang kurang bermaya.

Rahsia Dan Cara Menguatkan Daya Ingatan

Untuk menguatkan daya ingatan,dengan rahmat dan sayang Allah SWT, kita
dikurniakan makanan yang baik dan dapat menguatkan sistem saraf kita.
Diantara jenis makanan yang boleh meningkatkan fungsi ingatan adalah: -

- Buah anggur hitam
- Madu lebah
- Halia
- Buah badam
- Susu
- Air zam zam
- Kismis
- Jus karot & madu
- Epal
- Kurma
- Ikan tuna
- Tempe
- Air soya

Itu hanyalah sebahagaian daripada makanan yang boleh meningkatkan daya ingatan manusia.

Selain daripada itu, oksigen juga amat penting untuk merangsang otak supaya
sentiasa cergas dan cerdas. Satu teknik mengawal pernafasan yang amat baik
diamalkan adalah dengan menarik nafas sebanyak 7 kiraan, kemudian tahan
nafas sebanyak 14 kiraan. Ulang selalu terutama sewaktu keletihan.

Keterang-keterangan di atas hanyalah sebahagian kecil drpd cara-cara
meningkatkan keupayaan ingatan/otak. Yang paling penting ialah ingat
Allah SWT selalu. Daya ingatan akan ertambah kukuh sekiranya tidak
sesaat un kita lupa kepada-NYA.

Amalan berpuasa sunat juga baik kerana puasa juga boleh menajamkan minda.
Disamping itu latihkan diri berzikir seperti berikut: -

1)      Ya Rahman (Maha Pemurah) 100x selepas solat fardhu.
2)      Ya Hakim (Maha Bijaksana) 300x setiap hari.

Insyallah jika selalu mengamalkannya, daya ingatan semakan kukuh dan
mudah menerima ilmu dan mengingatinya.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Pentingnya hubungan kekeluargaan dipelihara

Posted by epondok di September 28, 2011

SESUNGGUHNYA keimanan itu tidak boleh diwarisi dari seorang bapa kepada anaknya. Begitu juga kepada kaum kerabat serta mereka yang mempunyai tali persaudaraan dengannya.

Keimanan dan ketaqwaan merupakan hak individu dan ia akan dinilai oleh Allah SWT mengikut tahap pencapaian masing-masing. Orang yang beriman akan mendapat ganjaran pahala dan syurga sementara orang yang kufur akan mendapat azab siksaan Allah.

Hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan amat penting dalam hidup kita. Walau bagaimanapun, hubungan ini akan terputus di akhirat sekiranya terputus hubungan akidah di antara mereka.

Pada ketika ini kaum kerabat dan anak-anak mereka tidak akan berguna kepadanya kerana tali hubungan yang mengikat mereka telah terputus.Hanya tali akidah sahaja boleh mengikat mereka di sisi Allah.

Realitinya ketika di dunia lagi kita boleh perhatikan kerenggangan hubungan kekeluargaan ini sekiranya salah seorang mereka memutuskan hubungan akidah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala tindakan mereka dan niat yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka.

Kesimpulan

Hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan yang teguh amat penting dalam kehidupan kita seharian. Walau bagaimanapun, hubungan ini boleh terputus sekiranya salah seorang daripadanya memutuskan hubungan akidah di antara mereka.

Sekiranya perkara ini terjadi,maka terpisahlah hubungan ibu, bapa, anak-anak serta kaum keluarga yang lain. Ini bermakna mereka tidak dapat mendatangkan apa-apa faedah yang boleh membantu antara satu sama lain ketika di akhirat kelak.

Justeru itu marilah kita bersama-sama saling bantu membantu dalam usaha memelihara akidah di kalangan anggota keluarga khususnya dan keseluruhan umat Islam amnya.

Posted in Amalan Pilihan | Leave a Comment »

Pelajar hilang selamat pulang ke pangkuan keluarga

Posted by epondok di September 27, 2011

Syukur alhamdulillah, anak saya dah pulang – Sujut | Print |
Aziz Muda
KUALA LUMPUR, 27 Sept: “Syukur alhamdulillah, anak saya sudah pulang. Semoga Harakah terus maju,” demikian bunyi SMS yang dikirim oleh Sujut Esmon (gambar)kepada Harakahdaily jam 8.44 pagi semalam.Sujut, seorang peniaga, 45, dan keluarganya kini menghela nafas lega apabila anaknya yang hilang, Muhamad Akram, 16, telah pulang ke rumahnya sekitar jam 9.00 malam, Ahad, 25 September lalu.

Menurut beliau, kepulangan Muhamad Akram disedari oleh salah seorang anaknya yang masih kecil lalu terus memberitahu kepada isterinya yang juga emak kepada anak-anaknya itu dengan nada penuh kegembiraan.

“Kepulangan anak saya itu kemudiannya terus dimaklumkan oleh isteri saya kepada saya yang berada di pasar untuk menjalankan perniagaan sekitar jam 10.00 pagi 25 September lalu menerusi SMS,” katanya ketika dihubungi Harakahdaily, hari ini.

Muhamad Akram, pelajar Pondok Beta Hilir, Kota Bharu, Kelantan, menurut beliau, pulang ke rumahnya dengan dihantar oleh seorang lelaki lalu terus masuk dan mendiamkan diri di dalam biliknya.

“Apabila ditanya oleh emaknya atau isteri saya tentang ke mana dia pergi dan apa yang berlaku ke atasnya sejak kehilangannya itu, dia hanya menjawab tidak tahu dan tidak ingat.

“Sehingga hari ini, saya, isteri dan seluruh keluarga kami masih tidak diberitahu oleh anak saya itu ke mana dia pergi dan apa sebenarnya yang berlaku ke atas beliau selama ini kerana dia masih kelihatan seperti trauma dan kebinggunggan,” jelasnya.

Harakahdaily pada 23 September lalu atas tajuk “Pelajar Hilang Sejak 13 September Lalu Gagal Dikesan” melaporkan, Muhamad Akram hilang dan tidak dapat dikesan sejak 13 September lalu apabila beliau didapati masih belum pulang ke asrama sekolahnya di Pondok Beta Hilir di Kota Bharu, Kelantan hingga ke hari itu.

Sehubungan itu, orang ramai diminta berkerjasama mengesaninya serta melaporkan kepada keluarganya dengan segera jika menemuinya di sebarang tempat bagi menyelamatkan beliau dari segala kejadian tidak diingini.

Ketika berkunjung ke pejabat Harakahdaily, Sujut yang tinggal di B8-10-8, Flat Desa Mentari, Petaling Jaya, Selangor amat mengharapkan kerjasama orang ramai untuk mengesani anaknya bagi menyelamatkan Muhamad Akram dan membolehkan beliau menjalani kehidupan seperti biasa.

Di samping mencari di pelbagai tempat termasuk di Tanah Merah dan Machang di Kelantan dengan kerjasama sanak saudara dan rakan-rakan, kehilangan Muhamad Akram turut dilaporkan oleh Sujut kepada pihak polis di Balai Polis Kota Bharu pada 15 September lalu.

Selain itu, berita kehilangan pelajar yang mempunyai ketinggian lebih kurang 5 kaki 6 inci, berkulit putih dan berbadan sederhana itu turut disiarkan di TV3 pada 22 September, sebelum dimaklumkan oleh beliau kepada Harakahdaily pada 23 September lalu.

Menurut Sujut, sebaik sahaja berita kehilangan anaknya itu disiarkan oleh Harakahdaily, beliau menerima sekitar 10 SMS daripada pembaca dari seluruh negara termasuk dari Johor, Kedah, Kelantan dan Sabah yang meminta beliau bersabar dengan kehilangan anaknya itu.

Dalam masa yang sama, para pembaca itu juga turut memberitahu kepada beliau yang mereka akan turut mendirikan solat hajat dan berdoa kepada Allah supaya anaknya itu selamat dan pulang segera ke rumah.

“Selain itu, ada juga dari mereka itu yang turut membantu saya dengan menunjukkan cara-cara tertentu dengan kaedah Islamik dalam usaha untuk menyelamatkan anak saya itu agar pulang ke rumah dengan selamat, termasuk menyuruh saya membaca surah Yaasin sebanyak 40 kali,” katanya.

Berkat doa dan kerjasama daripada mereka, beliau bersyukur kepada Allah kerana anaknya benar-benar telah pulang ke rumahnya di Petaling Jaya pada 24 September lalu, iaitu setelah selama satu malam berita mengenai kehilangan anaknya itu disiarkan di Harakahdaily.

“Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas jasa mereka yang tolong berdoa, solat hajat dan bekerjasama dengan saya dalam usaha mencari serta menyelamatkan anak saya itu sehingga dia pulang ke rumah dengan selamat.

“Jasa semua pihak terbabit tak dapat saya membalasnya. Hanya kepada Allah saya serahkan segala-galanya untuk membalas jasa semua pihak,” katanya.

Disebabkan Muhamad Akram masih tidak memberitahu kisah kehilangannya itu kepada beliau dan emaknya, beliau masih tidak mengetahui kejadian itu dengan lebih jauh.

Namun kepada emak saudaranya, Zalina Samat, 50, iaitu adik kepada isterinya atau adik iparnya yang tinggal di Nilai, Muhamad Akram telah menceritakannya dengan ringkas.

“Berdasarkan ceritanya kepada adik ipar saya itu, setelah bertolak dari Stesyen Bas Hentian Putra pada jam 10.00 malam 12 September dan sampai di Stesyen Bas Kota Bharu pada 13 September lalu dan selesai bercakap dengan saya menerusi telefon, dia telah pulang semula ke Stesyen Bas Hentian Putra di Kuala Lumpur.

“Dia pulang semua ke Stesyen Bas Hentian Putra bersama seorang rakan. Selepas itu, dia juga turut tinggal dengan kawannya itu di Hentian Putra, sehingga dihantar pulang ke rumah pada 24 September lalu,” katanya.

Selain itu, jika semasa keluar rumah pada 12 September lalu, Muhamad Akram membawa beg besar yang berisi pakaian, kepulangannya ke rumah hanyalah dengan membawa beg sandang sahaja.

“Saya tidak dapat membuat apa-apa rumusan mengenai kisah kehilangannya itu. Saya juga tidak mahu menekannya untuk bercerita lebih lanjut sekarang sebab takut dia tension. Saya terpaksa menunggu lebih lama sehingga dia boleh dan bersedia menceritakannya dengan baik suatu hari nanti.

“Buat masa ini biarlah dulu dia tenangkan dirinya. Selain itu, saya juga akan membuat laporan balik kepada pihak polis tentang kepulangan anak saya itu. Tetapi saya bersyukur kepada Allah kerana dia selamat dan sihat,” ujar beliau.

Posted in Fokus Isu | Leave a Comment »

Suasana persekitaran pengaruhi sifat manusia

Posted by epondok di September 27, 2011

Oleh Mohd Kamel Mat Salleh

Budi pekerti, akhlak mulia setiap lapisan masyarakat teras kemenangan dalam perjuangan

BAGAIMANA tergamak seorang gadis berusia 19 tahun yang bersekolah di Maahad Tahfiz dibakar dan dicampak tanpa belas kasihan di tepi jalan raya. Seorang remaja berusia 16 tahun pula mendakwa dikurung, diberi dadah dan dirogol bergilir-gilir oleh lima lelaki.

Keruntuhan moral ini bukan sekadar membabitkan remaja, malah isu ibu bapa yang ditinggalkan di rumah kebajikan dan kes perceraian semakin meningkat dari semasa ke semasa mengundang pelbagai perbahasan untuk difikirkan bersama kaedah penyelesaian terbaik.

Adakah suasana persekitaran kita semakin bahaya, sentiasa terbuka kepada pelbagai jenayah dan boleh berlaku dalam masa yang begitu pantas? Adakah keamanan dan kasih sayang sudah semakin hilang dalam hidup masyarakat Malaysia hari ini?

Semua rakyat Malaysia perlu memikirkan bagaimana cara dan kaedah mewujudkan semula suasana harmoni dalam masyarakat kerana suasana persekitaran berperanan besar dalam menentukan buruk baik kehidupan manusia keseluruhannya.

Setiap individu Muslim perlu menekankan kepada persekitaran baik bagi membentuk kehidupan diredai Allah SWT. Justeru, melakukan kebaikan setiap detik dan masa harus menjadi agenda utama dalam melayari bahtera kehidupan.

Ibu bapa yang baik budi pekerti akan menunjukkan contoh baik kepada anak bagi membentuk sebuah keluarga bahagia dan masyarakat yang baik membantu kehidupan manusia berada di landasan baik.

Benarlah firman Allah SWT yang bermaksud: Dan jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Kami bukakan keberkatan dari langit dan bumi, tetapi mereka membohongi, lalu Kami bertindak ke atas mereka dengan sebab yang mereka usahakan. (Surah al-Araf, ayat 96)

Al-Quran dan hadis sarat dengan pelbagai galakan supaya manusia sentiasa melazimi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Neraca inilah yang menjadi pertimbangan kepada jatuh bangunnya sebuah peradaban manusia.

Lipatan sejarah jelas menunjukkan akhlak mulia setiap lapisan masyarakat menjadi teras kepada kemenangan dalam perjuangan.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: Kota Constantinople (Istanbul sekarang) akan jatuh ke tangan orang Islam. Pemimpin yang menaklukinya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. (Hadis riwayat Ahmad)

Hanya selepas 800 tahun, ia menjadi kenyataan apabila Sultan Muhammad al-Fateh berjaya menawan dan membuka kota itu daripada kerajaan Rom. Pengkaji sejarah mendapati antara faktor terpenting yang membawa kepada kejayaan pembukaan kota itu ialah kebaikan akhlak dan perilaku bukan setakat pemimpin saja, malah rakyat secara keseluruhannya.

Bayangkan dalam puluhan ribu tentera itu, tidak seorang pun yang pernah meninggalkan solat fardu sejak usia baligh, sebahagian saja yang pernah meninggalkan solat sunat rawatib dan daripada kalangan yang ramai itu, hanya Sultan Muhammad saja yang tidak pernah meninggalkan solat malam sejak baligh.

Fenomena ini seharusnya membuka mata kita bahawa kebaikan itu mesti menjadi syarat utama membebaskan diri manusia daripada kezaliman dan kejahatan yang melingkungi persekitaran hidup manusia kini.

Bagaimana mahu memastikan harta benda sentiasa terjaga jika kejadian pecah rumah dan samun bermaharajalela setiap hari. Harus bagaimana memastikan anak muda remaja menjaga maruahnya sedang kerosakan nilai budaya masyarakat dipaparkan dalam media cetak dan elektronik sehari-hari?

Persoalan inilah yang harus dicari jawapan supaya manusia tidak hanyut berada dalam lingkungan tidak sihat, berbudaya negatif, berakhlak tidak sopan dan hidup dalam acuan tidak Islam.

Pelaksanaan kepada kebaikan datangnya dari hati dan dorongan dalaman yang kuat. Niat saja tidak cukup, malah mesti digerakkan melalui tindakan. Namun niat itu sendiri sudah mendatangkan pahala kepada pelakunya.

Atas rahmat dan kasih sayang Allah, pasti akan memberikan balasan setimpal atas niat dan keinginan hati seseorang.

Ketinggian sifat Pengasih Allah SWT ini dikurniakan juga walaupun kebaikan itu tidak dilaksanakan, malah jika berniat untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak ditunaikan juga akan diberi pahala oleh Allah SWT.

Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan kejahatan, kemudian Dia telah menerangkannya akan hal itu. Barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan kebaikan tetapi tidak dilakukannya, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia bercita-cita untuk membuat kebaikan dan melaksanakannya, maka Allah akan menuliskan baginya 10 sehingga 700 kali ganda kebaikan malah berlipat-lipat kali ganda.

Barang siapa pula yang bercita-cita untuk melakukan kejahatan tetapi tidak beramal dengannya, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan, dan jika ia bercita-cita untuk melakukan kejahatan dan dilaksanakan kejahatan itu, maka Allah hanya akan menuliskan baginya satu kejahatan saja. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Amal salih adalah syarat utama untuk menemui Allah di akhirat kelak dengan hati yang penuh ketundukan kepada-Nya. Firman-Nya yang bermaksud: Sesiapa yang ingin bertemu Tuhannya (di akhirat kelak), maka hendaklah ia melakukan amal soleh dan tidak mensyirikkanNya dalam setiap amal ibadahnya. (Surah al-Kahfi, ayat 110)

Posted in Amalan Pilihan | 1 Comment »